Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

01-02-2017

Działając na podstawie § 25 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 15 lutego 2017 r., które odbędzie się o godz. 17.00 (I termin) oraz 17.15 (II termin) w Warszawie, w Centrum biznesowym i konferencyjnym Ogrodowa 58, przy ulicy Ogrodowej 58, w Sali Wenecja.
 
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowani uchwał
 4. Wybór Protokolanta Zebrania
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2016 rok
 8. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 i 2016 roku
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za 2015 i 2016 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2016
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 i 2016 roku
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2015 i 2016 roku
 13. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 14. Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 16. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 i 2016 roku
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 2015 i 2016 roku
 18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2015 i 2016 roku
 19. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 21. Omówienie bieżących spraw i planowanych projektów
 22. Wolne wnioski
 23. Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału (mailowo: biuro@polskipr.pl lub telefonicznie: 608 187 780).

Przypominamy o konieczności opłacenia składki za 2017 rok przez Walnym Zebraniem Członków, co daje bierne i czynne prawo wyborcze.

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: