Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Regulamin konkursu na Fanpage'u PSPR „PRESWAZJA ROBERT CIALDINI”

21-02-2017

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE’U POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PUBLIC RELATIONS

 

I. DEFINICJE 

1.   Organizatorem Konkursu „PRESWAZJA ROBERT CIALDINI” jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lewickiej 2, zwane dalej „Organizatorem”.

2.   Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, skomentuje post konkursowy na tablicy Fanpage’a Polskiego Stowarzyszenia Public Relations .

3.   Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest Uczestnik, który w najciekawszy według jury sposób w komentarzu przekona jury, że to właśnie On/Ona powinien/powinna wygrać książkę „PRE-SWAZJA Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego”.

4.   Nagrodami do wygrania w konkursie są dwie książki „PRE-SWAZJA Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego” Roberta Cialdiniego.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU

1.   Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.02.2017 o godz.10:35 i kończy się 01.03.2017 o godzinie 12:00. Konkurs odbywa się pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/polskipr/photos/a.198914103472061.55795.124710410892431/1546521348711323/?type=3&theater

Ogłoszenie wyników nastąpi na tablicy Fanpage’a PSPR pod postem konkursowym 01.03.2017 o godzinie 13:00. 

2.   Każdy Uczestnik powinien być fanem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations na Facebooku: https://www.facebook.com/polskipr/

3.   Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

4.   W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

5.   Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.   Zwycięzcy zobowiązani są podać Organizatorowi adres do doręczenia nagrody w terminie 7 dni poprzez Messenger Facebooka lub mail (biuro@polskipr.pl). W innym razie nagroda zostaje anulowana.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1.     Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu do przesyłki nagród, pod warunkiem przesłania przez zwycięzców adresu do doręczenia nagrody.

2.     Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@polskipr.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

3.     Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.     O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

6.     Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej, nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.     Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

2.     Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@polskipr.pl.

4.     Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: biuro@polskipr.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

5.     Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6.     Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom  fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.     Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3.     Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

4.     Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 

 

 

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: