Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Relacja z Forum Samoregulacji - Wspólne standardy w komunikacji

15-11-2017

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji.


Było to spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations.W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących najważniejsze dla rynku reklamy podmioty, a także przedstawiciele regulatorów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektorat Sanitarny, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i inne instytucje mające istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.


- Polskie Stowarzyszenie Public Relations w pełni popiera inicjatywę wypracowania standardów etycznych w komunikacji marketingowej i public relations. Wierzymy, iż dobrowolne zaangażowanie się przedstawicieli biznesu i regulatora w ten proces będzie skutecznym sposobem ochrony konsumentów, a zwłaszcza dzieci, przed niewłaściwymi treściami zawartymi w działaniach marketingowych - podsumowuje wiceprezeska zarządu, Emilia Zakrzewska-Koszel, która reprezentowała PSPR podczas Forum Samoregulacji. 


W trakcie spotkania przedyskutowano sposoby ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej stosowane przez różne branże. Zgromadzeni uczestnicy zgodzili się z potrzebą wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.


Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych.


Podczas Forum Samoregulacji list intencyjny oprócz przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, został podpisany przez przedstawicieli następujących instytucji: IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Global Compact Network Poland, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, Związek Firm Public Relations, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.


Kolejne podmioty będą podpisywały dokument w najbliższych dniach.


Treść listu intencyjnego znajduje się poniżej:


My, niżej podpisani, deklarujemy gotowość współpracy celem opracowania wspólnych standardów w obszarze rozwiązań samoregulacyjnych odnoszących się do marketingu konsumenckiego i public relations, a następnie ich wprowadzenie do branżowych kodeksów etycznych.


Wszyscy sygnatariusze niniejszego dokumentu akceptują poniższe zasady oraz priorytety etyczne, którymi będą się kierować przy tworzeniu i stosowaniu wewnętrznych kodeksów regulujących ich zachowania w komunikacji marketingowej.


I. Celem samoregulacji jest dobrowolne zobowiązanie się sygnatariuszy do przestrzegania wspólnie uzgodnionych zasad określających sposób prowadzenia komunikacji marketingowej i public relations, zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami, propagującymi samoregulację oraz współregulację, jako skuteczne metody budowania relacji z odbiorcami przekazów komunikacyjnych oraz korzystania z usług medialnych.


II. Poza deklaracją przestrzegania wartości etycznych, sygnatariusze docelowo utworzą mechanizm umożliwiający koordynację wprowadzania systemu samoregulacji oraz mechanizm skutecznej kontroli przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad.


III. Skuteczny system samoregulacji powinien w jak najlepszy sposób chronić odbiorców przekazów reklamowych, w tym zwłaszcza konsumentów i upowszechniać jednolite standardy etycznej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i odpowiedzialnego marketingu w odniesieniu do odbiorców przekazów reklamowych poniżej 12 roku życia oraz ich udziału w przekazach reklamowych.


IV. System samoregulacji powinien być transparentny, zdefiniowany i opisany w przejrzysty sposób oraz dostępny dla wszystkich zainteresowanych.


V. Przystąpienie do systemu samoregulacji powinno być otwarte dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku, o ile zadeklarują one przestrzeganie zasad samoregulacji i gotowość poddania się ustalonym w nim sankcjom.


VI. Niezbędnym elementem samoregulacji powinna być możliwość składania przez podmioty zewnętrzne (adresatów komunikacji marketingowej i public relations) skarg na takie działania, które mogą być niezgodne z zadeklarowanymi standardami oraz mechanizm oceny zasadności tych skarg.


VII. System samoregulacji powinien w szczególności zapewniać ochronę odbiorców przed treściami dyskryminującymi lub szerzącymi nienawiść ze względu na: rasę, przekonania religijne, światopogląd, oceny polityczne, płeć, narodowość, zachęcającymi do aktów przemocy, nadużywającymi zaufania odbiorcy lub wykorzystującymi jego brak doświadczenia czy wiedzy.

Szczegółowe zasady współpracy oraz finalny kształt standardów samoregulacji zostaną wypracowane w toku dalszych prac.


Podpisanie niniejszego dokumentu wyraża intencje sygnatariuszy i dobrą wolę współpracy, jednakże nie pociąga ze sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych bądź prawnych dla któregokolwiek z nich. Postanowienia niniejszego listu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.


Warszawa, 7 listopada 2017 r.

 

 

Źródło: Materiały organizatora

 

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: